Magnet (Shanghai/Wai Bai Du Qiao)

LexaLu

Regular price $9.99

Shipping calculated at checkout.

Magnet (Shanghai/Wai Bai Du Qiao)

Color: Multiple.

Pattern: Shanghai/Wai Bai Du Bridge.

Size: 1 3/4” W x 2 3/4” L.